Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy

03/06/2016 1346 0 0

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định pcccBài viết về thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy nhằm cung cấp thông tin cho những đơn vị đang có nhu cầu tìm hiểu kiểm định sản phẩm. Nội dung được cung cấp bới website canhsatpccc.hanoi.gov.vn với những thông tin cụ thể.

Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội (Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Đào tạo huấn luyện PCCC, CN, CH).

Thủ tục “Cấp Giấy chứng nhận Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy”:

1. Cơ quan thực hiện: Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội (Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Đào tạo huấn luyện PCCC, CN, CH).

Đơn vị tiếp nhận: Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Đào tạo huấn luyện PCCC, cứu nạn, cứu hộ địa chỉ: Km 14 + 500 Quốc lộ 6 - Phú Lãm - Hà Đông - Hà Nội. Điện thoại: 04.39397463.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ: Theo Điểm a Khoản 4, Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an.

Hồ sơ đề nghị kiểm định, gồm:

  • Đơn đề nghị kiểm định phương tiện (mẫu số PC17 Thông tư số 66/2014/TT-BCA);
  • Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;
  • Chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có);
  • Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện.

Hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm định và cung cấp mẫu phương tiện cần kiểm định theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

3. Thời gian giải quyết: Theo Điểm b Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an.

Chậm nhất không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và mẫu phương tiện cần kiểm định, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải có kết quả và trả kết quả kiểm định. Đối với các phương tiện khi kiểm định phải phụ thuộc vào việc lắp đặt hệ thống đồng bộ phương tiện thì cơ quan tiến hành kiểm định cần thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định biết và thống nhất thời gian trả kết quả kiểm định.

Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn kèm theo biên bản kiểm định của đơn vị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện; trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

4. Lệ phí: Không.

5. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Đào tạo huấn luyện PCCC, CN, CH

6. Trình tự thực hiện:

1. Tiếp nhận yêu cầu kiểm định

2. Lấy mẫu kiểm định: Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an.

Kiểm tra, thử nghiệm, thực nghiệm theo phương pháp lấy mẫu xác suất; đối với mỗi lô hàng cùng chủng loại, mẫu mã tiến hành kiểm định không quá 5% số lượng phương tiện cần kiểm định, nhưng không ít hơn 10 mẫu; trường hợp kiểm định dưới 10 phương tiện thì kiểm định toàn bộ.

3. Thực hiện kiểm tra, kiểm định

+ Kiểm định chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

+ Kiểm định thông số kỹ thuật liên quan đến chất lượng phương tiện.

+ Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số sêri và các thông số kỹ thuật của phương tiện.

4. Đánh giá kết quả và lập biên bản kiểm định phương tiện (mẫu số PC18). 

5. Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện. Trường hợp không bảo đảm điều kiện để cấp giấy chứng nhận phải có công văn trả lời và nêu rõ lý do.

7. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Mỗi phương tiện phòng cháy và chữa cháy chỉ phải kiểm định một lần, nếu đạt kết quả sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (mẫu số PC19) và dán tem kiểm định (mẫu số PC20).

8. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật phòng cháy và chữa cháy (luật PCCC) được Quốc hội khoá X, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2001, có hiệu lực từ 4/10/2001;

- Luật số 40/2013/QH13: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2014);

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số PC14 Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------

Mẫu số PC14

Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy


Kính gửi:...................................................................................


Tên tổ chức/cá nhân:................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................

Điện thoại:...............................................  Email:....................................

Đăng ký kinh doanh số......  ngày...... tháng...... năm......... tại................

Họ tên người đại diện theo pháp luật:.............................................................

Chức danh:......................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu số:.......................................... cấp ngày....../....../..........

Đề nghị Quý cơ quan kiểm định và cấp “Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy’’ cho phương tiện/lô phương tiện ghi tại bảng thống kê kèm theo.


                     .........., ngày....... tháng....... năm........   

    Người đăng ký                    

        (Ký, ghi rõ họ tên)                 

Viết bình luận

Luật pccc - Chương 2: Các quy định về phòng cháy


Luật pccc - Chương 2: Các quy định về phòng cháy
1630 0 0

Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt,...

Read More...

Luật pccc - Chương 3: Các quy định về chữa cháy


Luật pccc - Chương 3: Các quy định về chữa cháy
1388 0 0

Phương án chữa cháy phải được tổ chức thực tập định kỳ theo phương án được duyệt. Các lực lượng, phương tiện có trong phương án...

Read More...

Hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy bột an toàn hiệu quả


Hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy bột an toàn hiệu quả
3157 0 0

Hương dẫn cách sử dụng bình chữa cháy bột an toàn hiệu quả cao bao gồm nguyên lý hoạt động cơ bản và cấu tạo bình chữa cháy dạng bột

Read More...
bình chữa cháy